KLUB CHOVATELŮ
BEARDED COLLIÍ

Jak na to...

Jak uchovnit svou BEARDED COLLII

Po splnění všech podmínek vč. věku psa – tj. min. 17 měsíců zašle doporučeně majitel tyto dokumenty:

- originál průkazu původu (PP)
- originál potvrzení o RTG vyšetření na DKK (DLK)
- kopie tří posudků z výstav (2x z výstavy KCHBC, 1x z výstavy mezinárodní, podmínkou je min. 1x Výborný z výstavy KCHBC, ostatní mohou být Velmi dobrá, posudky musí být od 3 různých rozhodčí)
- 2x vyplněný formulář - Formulář pro zařazení bearded collie do chovudoc1 pdf a Potvrzení identifikace doc1 pdf  
- kopii dokladu o úhradě registračního poplatku chovného jedince KCHBC
- foto psa nebo feny ve výstavním postoji pro potřebu webových stránek KCHBC

Registrační poplatek KCHBC je 500 Kč pro člena klubu a 1500 Kč pro nečlena klubu.

Správce plemenné knihy do průkazu původu doplní výsledky RTG, poznámku CHOVNÝ/CHOVNÁ a PP zašle na plemennou knihu ČMKU na přeregistraci do rejstříku chovných jedinců.

ČMKU posílá průkaz původu majiteli spolu s knihou odchovů/krytí na dobírku (cena je dle platného ceníku ČMKU a České pošty)

správce plemenné knihy: Dana Volková, Jelmo 28, 37371 Rudolfov

podrobné podmínky uchovnění naleznete v Chovatelském a zápisním řádu, popř. se s dotazy obracejte na správce plemenné knihy 

 

Chci nakrýt svou fenku

- fenka musí být uchovněná – viz. Jak uchovnit svou bearded colli

- Výběr krycího psa – možno vybrat ze všech chovných psů, je však nutno respektovat speciální podmínky pro krytí fen v KCHBC:

Jedinec, který má výsledek RTG DKK: 2/2, 2/1, 1/2, 2/0 nebo 0/2 smí být spojen pouze s jedincem, který má výsledek RTG DKK: 0/0.

Jedinec, který má výsledek RTG DKK: 0/0, 1/0, 0/1 nebo 1/1, smí být spojen s jedincem, který má výsledek RTG DKK: 0/0, 1/0, 0/1 nebo 1/1.

Alespoň jeden z páru musí být zcela plnochrupý (jedinec s nadpočetným nebo chybějícím zubem není plnochrupý, nelze nadpočetný a chybějící zub slučovat).

 

Při domácím i zahraničním krytí:

smí být česká chovná fena kryta pouze s chovnými psy s průkazy původy akceptovanými ČMKU, smí český chovný pes krýt pouze chovné feny s průkazy původu akceptovanými ČMKU.

 

- Zkontaktujeme majitele vybraného krycího psa a domluvíme si termín krytí a finanční vyrovnání.

- Před krytím si v sekci Dokumenty ke stažení – chov - vytisknete oba krycí listy – pro fenu (1) a pro psa (2)

- krycí listy vyplníte a necháte podepsat majitelem krycího psa.

- vyplněný krycí list 2 odešle majitel krycího psa do 7 dnů po uskutečněném krytí na adresu správce plemenné knihy: Dana Volková, Jelmo 28, 37371 Rudolfov (v případě zahraničního krytí odešle krycí list psa majitel feny). -- Poplatek za krytí se hradí až po narození štěňat společně s poplatkem za zápis štěňat (počet štěňat x 100 Kč + 200 Kč krycí poplatek)

- Majitelé chovné feny, kteří nemají možnost si krycí list stáhnout a vytisknout z internetových stránek si o jeho zaslání požádají v dostatečném předstihu správce plemenné knihy.

 

SPRÁVNÝ POSTUP CHOVATELE PŘI ODCHOVU ŠTĚŇAT

- Pokud majitel feny nemá zaregistorvanou chovatelskou stanici požádá si o její registraci na adrese: ČMKU, Maškova 3, 182 53 Praha 8 - Kobylisy, www.cmku.cz. Doporučujeme podat žádost o registraci chovné stanice v dostatečném předstihu před prvním krytí feny.

 

- Do dvou dnů po narození štěňat chovatel odešle správci plemenné knihy krycí list feny (1) doplněný o datum porodu a pohlaví a barvu narozených štěňat. Současně informuje majitele krycího psa o narození štěňat. V případě nezabřeznutí feny odešle majitel feny krycí list 1 do 70 dní od krytí správci plemenné knihy.

- Správce plemenné knihy po tomto oznámení vrhu pošle chovateli 2x žádanku o tetovací čísla, 1x přihlášku k zápisu štěňat, 1x adresář nových majitelů štěňat a klubové materiály pro nové majitele štěňat, které je povinen chovatel kupujícímu předat.

- Chovatel vyplní žádanky o tetovací čísla a zašle je na adresu:

ČMKU – P1, M. Truksová, Maškova 3, 182 53 Praha 8 - Kobylisy.

I v případě čipování je nutné zachovat přidělení zápisových (tetovacích čísel) štěňatům, chovateli neodpadá povinnost zaslání žádanky v řádném termínu 3–4 týdny věku štěňat.

- Po obdržení tetovacích čísel od ČMKU si chovatel zajistí kontrolu vrhu. Kontrolu vrhu provádí vet. lékař při označování štěňat ve věku 6 – 8 týdnů. Označení (tetování nebo čipování) je povinné, celý vrh musí být označen jednotně. Tetovací číslo souhlasí s číslem zápisu v plemenné knize a chovateli je přidělí ČMKU, tetuje se do pravého ucha posledním číslem dovnitř. Neoznačená štěňata neobdrží průkazy původu! Veterinární lékař vyplní formulář na zadní straně přihlášky k zápisu štěňat.

- Po provedené kontrole vrhu zasílá chovatel doporučeně správci plemenné knihy vyplněnou přihlášku k zápisu štěňat, žádanku o tetovací čísla, fotokopii dokladu o zaplacení poplatku za každé zapsané štěně a krycí poplatek (platí se 100 Kč za každé štěně + 200 Kč krycí poplatek za tuzemské krytí), a pokud fena u prvního porodu nemá zápis v průkazu původu o zařazení do seznamu chovných jedinců, i originál průkazu původu.

- K přihlášce k zápisu čipovaných štěňat je nutné přiložit ke každému štěněti jeden štítek s číslem čipu, který plemenná kniha vlepí do průkazu původu. Potvrzení o čipování musí obsahovat i čísla čipů přidělená jednotlivým štěňatům nebo ve výjimečném případě je možné čísla doložit kopiemi registračních karet.

- Kopii přihlášky k zápisu štěňat zasílá správce plemenné knihy zpět chovateli. Tetovací čísla vydává ČMKU do 7 týdnů věku štěňat a průkazy původu do 3 měsíců. Nevydá je bez kontroly vrhu.

„Muži nedovedou ocenit vlastní ženy. To přenechávají druhým.“ Oscar Wilde